Kibisu Gaeshi

Taikyoku

Kuchiki Taoshi

Taikyoku

Tai otoshi

Bassai

Seionage

Heian Godan / Jion

Gedan Otoshi

Enpi

O'Goshi

Sandan

Morote Seionage

Heian Godan

Daki Age

Kanku Dai

De Ashi Barai (tekki)

Tekki Shodan

Uki otoshi

Enpi

Mikazuki-kata-guruma-otoshi

Jitte

Tai otoshi

Bassai Dai

De Ashi Barai (tekki)

Tekki Shodan

Morote Gari

Bassai Dai

Kouchi gaeshi

Bassai Dai

Sumi Otoshi

Bassai Dai

Kata Throws

Copyright Goshin and Kudo Academy 2020